Personlighets- och begåvningstester

Att utveckla en organisation handlar inte längre enbart om rätt person på rätt plats – utan om rätt personlighet på rätt plats. En människas beteende och prestation påverkas av personligheten, som sätter ramarna för varje individs förmågor och begränsningar. Vare sig du rekryterar själv eller använder dig av en rekryteringsbyrå är målsättningen att välja den kandidat som är allra bäst lämpad för att genomföra uppdraget. Våra urvalstest har det gemensamt att de endast tar hänsyn till sådana urvalsegenskaper som på ett dokumenterat sätt genom kliniska studier har bevisat kunna förutsäga framtida jobbprestationer. Våra tester bygger på den s.k. Femfaktorsteorin och vi har valt marknadsledande Assessio som vår testleverantör. Du kan köpa testet i samband med en rekrytering, som en del av en Second Opinion eller fristående för eget bruk. Du kan köpa bägge tester i paket (Matrigma + MAP) eller var och en för sig. Det finns också möjlighet att ställa in ett cut-offvärde som kandidaten måste prestera på Matrigma, för att få gå vidare och göra MAP. Du betalar i så fall bara för Matrigma-delen för de kandidater som inte gick vidare. Du får alltid samma fina återkoppling, både skriftligt och muntligt, av vår certifierade testledare.

 

Matrigma

Matristestet är ett icke-verbalt begåvningstest, som har konstaterats ge ett bra mått på generell begåvning. Tack vare sin icke-verbala form är det mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utforskar personens problemlösnings- och slutledningsförmåga samt fallenhet att urskilja logiska samband och används av multinationella företag över hela världen. Som urvalsmetod är Matrigma ett effektivt sätt att förutsäga framgång i arbete. Aktuell forskning visar att nyttan av testresultatet ökar med arbetsuppgifternas komplexitet. Företag och organisationer, som möter ökade utmaningar och högre oförutsägbarhet, bör säkerställa matchningen mellan personlig förmåga och krav på snabb komplex problemlösning. Matrigma belyser den grundläggande egenskap som individer besitter för att finna lösningar till den variation av problem och krav som vi dagligen ställs inför. Eftersom olika människor skiljer sig åt i denna egenskap, har dessa skillnader störst betydelse i arbetssammanhang. Vikten av att mäta och ta hänsyn till generell begåvning har därför en central plats i modernt urvals- och rekryteringsarbete. Matrigma är ett klassiskt begåvningstest baserat på en modern och säker webplattform. Den prediktiva kraften, som testpoängen på Matrigma har för att förutsäga arbetsprestation, är ett unikt tillskott för att säkerställa rätt person till en speciell arbetsuppgift.

MAP

MAP är ett personlighetstest och resultatet av sex års utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar som gäller i Norden. Testet har kapaciteten att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och att, med dokumenterad precision, bedöma lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt eller i en specifik organisation. Testet utgår från, men har även vidareutvecklat, femfaktormodellen vilket är den mest vedertagna modellen för att mäta och beskriva personligheten. Förutom fem övergripande skalor innehåller MAP även 25 underskalor. I jämförelse med traditionella test har skalorna delvis fyllts med nytt psykologiskt innehåll för att öka den prediktiva kraften hos MAP.

Testadministrationen genomförs via webben och testet tar ungefär en halvtimme att genomföra. I systemet finns både grafiska profilrapporter och djuplodande chefsutvecklingsrapporter, och en del av rapporterna är riktade till testpersonen själv. Systemet innehåller även en empirisk kravprofil för ledarskap och ger en lämplighetspoäng som kan användas för att snabbt bilda sig en uppfattning om en testpersons chefspotential. Testet är utprövat i svenska organisationer och finns på svenska och engelska.