En trygg arbetsplats

Industrisupport värnar om öppenhet och motarbetar tystnadskultur. Om du erfar en arbetsrelaterad oegentlighet eller ett problem som är av allmänt intresse och kan komma att orsaka allvarlig skada för verksamheten och du inte får någon reaktion hos din chef eller din chefs chef kan du signalera här.

Vi har en rutin för visselblåsning som går ut på att det som rapporteras ska komma fram, t.ex. allvarliga lagöverträdelser av allmänt intresse så som stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång etc. Rutinen omfattar även allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier alternativt grovt oetiska ageranden.

Tänk på att du i första hand ska lyfta misstankarna till konsultchef om du är konsult, närmsta chef om du jobbar på kontoret eller dennes chef. Det är först om du ignoreras här eller om brottets karaktär omöjliggör rapportering till chef som vår interna visselblåsarkanal bör användas. Då hamnar dina misstankar hos vår oberoende utsedda företrädare som diskret hanterar ditt ärende.

Vid anmälan via vår interna visselblåsarkanal vissla@industrisupport.com kan du förvänta dig en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom 7 dagar och återkoppling i ditt ärende inom 3 månader. Bifoga alltid kontaktuppgifter så att vi kan nå dig i ett ärende. Det är också nödvändigt om du vill boka ett möte där du kan rapportera muntligen.

Vi uppmanar dig att alltid först rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden internt, men du har även möjlighet till extern rapportering via behöriga myndigheter, se arbetsmiljöverkets hemsida.

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna, ej heller att försöka hindra visselblåsaren från sin rapportering. Exempel på negativa konsekvenser är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet innebär även att du inte kan bli straffskyldig om du bryter tystnadsplikt (gäller ej s.k. kvalificerad tystnadsplikt).

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsar­ärenden är du alltid välkommen att kontakta ansvarig Berndt Levin 070-190 73 66 berndt.levin@industrisupport.com